Algemene voorwaarden MA-AN

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Activiteiten, Trainingen en Opleidingen

 • MA-AN Fryslân bepaalt de opzet, inhoud, locatie en alle verdere invulling van alle door ons georganiseerde activiteiten en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen.
 • Wanneer MA-AN Fryslân de activiteit niet door laat gaan, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden geretourneerd.

Betaling

 • Betalingen naar rekening:   NL96INGB0001076059  t.n.v. A.S. van Londen inz. MA-AN Fryslân te Heerenveen

Inschrijving

 • Voor deelname download je een inschrijvingsformulier. Wanneer wij je ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier én het totaalbedrag hebben ontvangen, ben je ingeschreven - hiervan ontvang je na ontvangst per email een 'Deelnamebevestiging'.
 • Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers is de volgorde van binnenkomst van inschrijfformulier en de betaling bepalend voor het verkrijgen van de plaats.
 • Door in te schrijven verklaart de deelnemer voldoende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 • MA-AN Fryslân is een niet commercieel Paganistisch Instituut. Van alle door onszelf georganiseerde activiteiten & opleidingen trachten we de kosten zo laag mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen hieraan mee te kunnen doen, zonder dat we het niveau uit het oog verliezen. Uiteraard is een vrijblijvende extra gift altijd hartelijk welkom. Het helpt ons om ook dit jaar weer uit de kosten te blijven. En weet, dat ieder rendement dat door onze vrijwilligers wordt gemaakt, ten goede komt aan diverse projecten en/of goede doelen.

Annulering

 • Bij een overeenkomst met een vastgelegde startdatum geldt na afloop van de eventuele bedenktijd de volgende annuleringsregeling:
  a. Een annulering voordat de activiteit is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch
  b. Je kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit. Eventueel betaalde kosten worden dan geretourneerd met uitzondering van het inschrijfgeld & administratiekosten; deze laatste blijf je verschuldigd.
  c. Bij annulering van 30 tot 15 dagen voor aanvang van de activiteit, ben je de helft van de kosten verschuldigd.
  d. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de activiteit is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is geen uitzondering mogelijk!
  e. Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Het is voor de zekerheid dit via de e-mail (mét leesbevestiging) te doen, aangezien MA-AN Fryslân niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van het in gebreke blijven van bijv.   postbezorging of telefoontjes via derden. Op annuleringsberichten via de Sociale Media zoals: Facebook, Twitter, enz. of via SMS, WhatsApp en MMS gaan we niet in en is dus ook niet mogelijk.

Vertrouwelijkheid

 • Door consumenten verstrekte informatie wordt door MA-AN Fryslân, diens vrijwilligers en/of voor ons werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Wij conformeren ons hierbij aan de geldende privacywetgeving.

Algemene voorwaarden downloaden